Glamoholic Magazine – Brett Davern – July Issue

Screen Shot 2013-07-20 at 12.10.45 AM Screen Shot 2013-07-20 at 12.10.53 AM Screen Shot 2013-07-20 at 12.11.03 AM Screen Shot 2013-07-20 at 12.11.09 AM Screen Shot 2013-07-20 at 12.11.18 AM Screen Shot 2013-07-20 at 12.11.28 AM